Jaarverslag 2015

Doelen

Sociale stad: Wijken, waarin iedereen een kans krijgt mee te doen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sociale stad: Wijken, waarin iedereen een kans krijgt mee te doen

Streefdoel/indicator

Het sociale en fysieke domein kunnen meer voor elkaar betekenen, dan wel van elkaar leren. De sociale wijkteams, wijkbeheer en wijkmanagement spelen hierbij een belangrijke rol.

Concreet betekent dit dat we participatie in de openbare ruimte willen bevorderen door het te stimuleren en te faciliteren. Van zelfbeheer tot adoptie, van kinderstraat tot de aanpak van weesfietsen.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

In 2013 is de ‘Doe mee – Ideeënkaart’
opgesteld. Op deze kaart staan alle fysieke participatie initiatieven. De kaart is voor en door bewoners om op allerlei plekken initiatieven te nemen om iets te verbeteren op straat.
https://zwolle.nl/doemee

Faciliteren en doorontwikkelen participatie

We hebben de ‘Doe mee
Ideeënkaart’ bijgehouden zodat alle actuele initiatieven in de buitenruimte erin staan en om nieuwe initiatieven te stimuleren. Door begeleiding en bijvoorbeeld incidenteel leveren van goederen hebben we nieuwe initiatieven gefaciliteerd.

In 2015 is door een student van Saxion Hogeschool onderzoek gedaan naar de huidige aanpak van groenadoptie. Daarbij is een vergelijking gemaakt met andere gemeenten. Een aantal aanbevelingen wordt in 2016 opgepakt:

 • het stimuleren van verbinding van initiatiefnemers onderling en met onderwijsinstellingen en natuurorganisaties.
 • het doorontwikkelen van de interne rolverdeling rond participatie in de openbare ruimte, inclusief de rol van ROVA.
Toekomstbestendige stad: Duurzame wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Toekomstbestendige stad: Duurzame wijken, waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.

Streefdoel/indicator

Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan een schone en groene stad, aan energiebesparing, aan hergebruik van grondstoffen, reductie van het restafval en aan een klimaatactieve stad.

Met Total Costs of Ownership maken we de effecten van duurzame investeringen voor de toekomst inzichtelijk.

Concrete doelstellingen zijn:

 • 47 kg. meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie in 2016 t.o.v. 2010).
 • De Zwolse rioolstelsels blijven voldoen aan de wettelijke basisinspanning: het lozen van 50% minder vuil op het oppervlaktewater t.o.v. de referentie rioolstelsel.
 • Minder energieverbruik door openbare verlichting en daarmee CO2 vermindering.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Afvalscheiding in 2010 en 2013:

in kg per inwoner

2010

2013

2014

Restafval en GHA

278

262

255

GFT en GTA

80

86

94

Papier, Textiel, Glas en Kunststof

90,8

83

84

GHA is grof huishoudelijk afval
GFT is groente- ,fruit - en tuinafval
GTA is grof tuinafval

Doelstelling afvalscheiding in Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2012 – 2016 (GGP):

in kg per inwoner

2016

Restafval en GHA

231

GFT en GTA

95

Papier, Textiel, Glas en Kunststof

123

Eind 2015 is het volgende gerealiseerd:

in kg per inwoner

2015

Restafval en GHA

251

GFT en GTA

96

Papier, Textiel, Glas en Kunststof

91

De hoeveelheid GFT en GTA is verder gestegen. De doelstelling voor 2015 is daarmee gehaald. Ook de hoeveelheid apart ingezameld papier, textiel, glas en kunststof is gegroeid. De groei zit met name in de inzameling van kunststof. Daarnaast worden vanaf 2015 ook blik en drankenkartons gescheiden ingezameld. De hoeveelheid papier blijft dalen.
De hoeveelheid restafval is verder gedaald, maar de verwachting is dat de doelstelling 2016 niet wordt gehaald. Voor de periode na 2016 worden aanvullende maatregelen voorbereid in een nieuw Gemeentelijk Grondstoffenplan.

In 2015 is de aangepaste regeling voor puin en bouw- en sloopafval geïmplementeerd.

In het grootste deel van Zwolle Zuid is omgekeerd inzamelen ingevoerd. In 2016 wordt dit afgerond.

Het rioolstelsel voldeed in 2010 aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater, zonder overlast in gebouwen.

Het rioolstelsel blijft voldoen aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater.
Waarbij geen overlast mag ontstaan in gebouwen. En lozers van afvalwater kunnen ongestoord hun afvalwater kwijt.

Uitvoeren GRP 2011-2015
Er is een goed beeld van de kwaliteit en de functionaliteit van het totale rioolstelsel in Zwolle. In 2015 is 935 m gerelined ipv de voorgenomen 200 m. De afvoercapaciteit en sterkte van het transportriool Zwolle Zuid is weer op peil gebracht door de aangetaste buis (ruwe wand) te voorzien van een relining. Van deze extra opgave is melding gemaakt in de tweede berap 2015.

De samenwerking in de afvalwaterketen loopt volgens planning. Er wordt vooruitgang geboekt op het realiseren van minder meerkosten, het verkleinen van de personele kwetsbaarheid en vergroten van de professionaliteit door samen te werken met de partners binnen RIVUS. Op het onderwerp duurzaamheid kunnen we nog vooruitgang boeken. In het nieuwe programma 2016 - 2020 zal hier nadrukkelijk aandacht aan worden gegeven.

In 2015 is gestart met de voorbereidingen om te komen tot het GRP 2016 - 2020. In het GRP wordt de relatie gelegd met de wateragenda, klimaatbestendigheid en de BOR visie.

energieverbruik openbare
verlichting Zwolle

Jaar

aantal
lichtpunten

verbruik per
lichtpunt per jaar (in Kwh)

1986

12.500

283

1990

14.500

183

2000

20.000

190

2010

23.700

189

2013

24.700

175

2014

25.300

175

2015

26.000

165

Meer LED verlichting en daarmee duurzame sociaal- en verkeersveilige energiezuinige openbare verlichting. Het verbruik per lichtpunt is max 175 Kwh per jaar

Ombouw naar LED verlichting
In 2015 is de complete wijk Holtenbroek (1.100 stuks) omgebouwd naar LED verlichting, inclusief vervanging van armatuur en mast. Naast deze werkzaamheden heeft de netbeheerder grote hoeveelheden aansluitkabel vervangen om de betrouwbaarheid te verhogen. Aangezien deze werkzaamheden gelijktijdig zijn uitgevoerd heeft de wijk minimaal hinder ondervonden van de ingrijpende werkzaamheden.

Retrofit lamp vervanging
Al enkele jaren zijn wij bezig met het omwisselen van de lampen in de nog goede armaturen. Eind 2015 zijn grote delen van de onderstaande gebieden omgebouwd van de SOX (oranje gele licht) naar LED lampen.

 • Ittersum (1.075 stuks)
 • Westenholte (450 stuks)
 • Schelle (2.200 stuks)
 • Deel gebied Veerallee (250 stuks)
 • Diverse tunnels (200 stuks)

Totaal zijn er al meer dan 4.000 lampen omgebouwd met retrofit LED lampen.

In 2013 zijn alle heesters geïnventariseerd op belevingswaarde en ecologische waarde

Duurzaam investeren in groen door duurder (onderhoudsintensief) groen om te bouwen naar goedkoper (onderhouds-extensief) groen. Met name heesters zonder extra belevingswaarde en een lage ecologische functie vervangen door gras. Zo behouden we groenbeleving én groenareaal.

In 2015 is van de € 127.000 € 46.000 gerealiseerd. In 2016 wordt nog een zelfde bezuiniging voorzien. Daarmee wordt niet de hele bezuiniging gerealiseerd. Dat wordt veroorzaakt doordat het ombouwen van heesters naar gras niet op alle beoogde locaties haalbaar was en doordat de bezuiniging per m2 na het monitoren van het resultaat lager uitvalt dan verwacht. Het structurele nadeel van € 35.000 nemen we als extra bezuinigingsopgave mee bij de voorstellen voor de bezuinigingen voor 2017/2018 op het beheer van de openbare ruimte (BOR). Het tekort voor 2015 is opgenomen in het resultaat van BOR als geheel.

Ondernemende stad: wijken, die goed worden gefaciliteerd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ondernemende stad: wijken, die goed worden gefaciliteerd op economische en recreatieve bruikbaarheid.

Streefdoel/indicator

Ondernemers en belanghebbenden zijn tevreden over de exploitatie en beheer van de openbare ruimte.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Niet bekend / beschikbaar

De Zwolse zomerkermis is georganiseerd en het evenementenbeleid is uitgevoerd.

Het reclamebeleid is uitgevoerd

Het standplaatsenbeleid is aan de hand van de kaart uitgevoerd, De evaluatie is nog niet afgerond, dat gebeurt in 2016. Deze vertraging is gemeld bij de tweede berap.

De nieuwe marktverordening is opgesteld en uitgevoerd.

Vanuit het centrale
brugbedieningscentrum zijn de
volgende bruggen bediend.

 • Hofvlietbrug
 • Holtenbroekerbrug
 • Twistvlietbrug
 • Mastenbroekerbrug
 • Zwarte Waterbrug

Bezettingsgraad juli en augustus van de Passantenhaven (open: 1/5 – 30/9)

2009

41%

2010

44%

2011

44%

2012*

39%

2013

42%

2014

42%

* mogelijke oorzaken: matig weer; overlast door uitgaanspubliek; overlast door werkzaamheden aanleg Rodetorenbrug; gewijzigde openingstijden Hofvlietbrug

Een bezettingsgraad in 2015 van 44% of meer.

De havens voor de
beroepsvaart en de pleziervaart zijn geëxploiteerd. Voor de pleziervaart is het havenmeestergebouw op het Rode Torenplein in gebruik genomen.

Levendige stad: Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Levendige stad: Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.

Streefdoel/indicator

Voor het meetbaar onderhouden van de openbare ruimte zijn voor een groot deel van de producten productbladen opgesteld met daarin de afspraken rond te behalen onderhoudskwaliteit. Voor grote onderhoudsprojecten wordt de kwaliteit afgesproken in de bestekken.
Voor een levendige en leefbare stad streven we naar een binnenstad die schoon, heel en veilig is. Om bij te dragen aan een aantrekkelijke, gastvrije en speelsere binnenstad als visitekaartje van Zwolle.
Met ons beheer dragen we bij aan het waarborgen van de biodiversiteit en aan behoud en versterking van onze natuur, met aandacht voor meer stadsnatuur en natuurspeelplekken.
In de nieuwe visie zullen keuzes in het toekomstige beheer worden gemaakt. De verwachting is dat in de afweging duurzaamheid, participatie, differentiatie (wijk/opgavegericht werken), kwaliteit en bezuinigingen een belangrijke rol zullen spelen.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Normen staan deels in de uitvoeringsbestekken en deels in productbladen (Sinds 1 juli 2012 maakt de afdeling uitvoering van de Gemeente Zwolle onderdeel uit van de ROVA. Vanaf 1 januari 2013 is het groenonderhoud uitbesteed aan ROVA).

De kwaliteit van de openbare ruimte voor een aantal producten is opgenomen in de
productbladen.

De ROVA heeft in 2015 de in de dienstverleningsovereenkomst afgesproken kwaliteit geleverd. Daarbij zijn de volgende bijzonderheden te melden:

 • Als gevolg van de relatief warme winter en een nat voorjaar is er in het vroege voorjaar sprake geweest van relatief hoog gras in de gazons. Door de natte grond kon er niet altijd gemaaid worden. Ook de hoeveelheid onkruid was uitzonderlijk groot.
 • In het najaar is het blad in een relatief korte periode van de bomen gevallen. Ondanks extra inspanning heeft dat geleid tot meer blad op de straten dan gewenst.
 • De dierenweides zijn overgedragen aan de stichting.
 • In de periode dat de hoeveelheid afvalbakken is verminderd is er extra aandacht geweest voor zwerfafval. In de schouwen zien we geen toename van de hoeveelheid zwerfafval. We zien wel een grotere druk op de resterende afvalbakken.

Er is samen met ROVAeen tussenevaluatie uitgevoerd van de samenwerking en resultaten van de samenwerking met ROVA sinds een deel van de bor-taken zijn ondergebracht bij ROVA. We informeren de raad voor de zomer van 2016 over de bevindingen van deze tussenevaluatie.

De beleidslijn aanpak ziektes en plagen bomen is nog niet afgerond. We hebben ons in 2015 met name gericht op de aanpak van de Eikenprocessierups. Mede door het actief verwijderen van nieuwe nesten in het najaar van 2014 is de overlast in 2015 teruggebracht. Of dat effect structureel is, is nog onzeker.

In 2015 zijn knelpunten van overlast in de wijkgroenstructuur in overleg met de omwonenden onderzocht in de:

 • Beethovenlaan
 • Kamerledenlaan
 • Ministerlaan

Daarnaast zijn met de omwonenden van de Steenboerweg maatregelen afgesproken om de overlast van bomen te verminderen.
Vanwege de stormschade en de focus op de Steenboerweg is het nemen van maatregelen uitgesteld tot 2016.

De toenemende Faunaoverlast (ganzen, steenmarters) is eind 2015 onderzocht. We zullen in de eerste helft van 2016 de raad informeren hoe we mede in relatie tot dierenwelzijn met de toenemende overlast willen omgaan.

Zoals in tweede berap al is vermeld is t.a.v. de vervangingsinvesteringen geherprioriteerd:

 • De vervanging van de bomen aan de Buitenkant is doorgeschoven naar 2016.
 • Vanwege de kastanjeziekte zijn aan de Thorbeckegracht meer bomen vervangen dan gepland. Deze bomen worden het eerste kwartaal van 2016 nieuw geplant.

Daarnaast is een deel van de vervangingsinvesteringen voor bomen ingezet voor het vervangen van bomen die tijdens de zomerstorm zijn gesneuveld (circa € 87.500).

In de eerste en tweede berap hebben we u geïnformeerd over de stormschade. De totale schade van de stormen in het vroege voorjaar en de zomer bedraagt circa € 450.000. Voor stormschade zijn in de begroting geen middelen opgenomen. We hebben het tekort op het product groen beperkt door de volgende keuzes te maken:

 • uitstel van werkzaamheden aan de wijkgroenstructuur (€ 30.000);
 • het benutten van de vervangings-investeringen bomen voor de vervanging van de omgewaaide bomen (€ 87.500).

Omdat stormschade onregelmatig voorkomt, is er geen budget opgenomen in de reguliere begroting. Het risico van stormschade is opgenomen in de risicoparagraaf.

In plaats van het opstellen van een aparte monitor, gebruiken we de BOR-schouwen, het Buurt voor Buurt onderzoek en de geplande fysieke index.

Regulier - jaarlijks terugkerend - beheer en onderhoud van: wegen, water, straat - en parkmeubilair, civiele kunstwerken,
artistieke objecten, groen, speeltoestellen, begraafplaatsen, recreatieplassen en sportterreinen, is uitgevoerd.

De gladheidbestrijding is uitgevoerd.

De verordening voor kabels en
leidingen (AVOI) is uitgevoerd.

Toezicht op reclame en hondenoverlast in de openbare ruimte is uitgevoerd.

In 2015 is een MJOP opgesteld voor 2016 en 2017. Dit heeft voor 2016 geleid tot een aantal combinatieprojecten zoals o.a. het Gasthuisplein, Nilantsweg, Oude Veerweg etc. Ook zijn wensen vanuit verkeer in kaart gebracht en zijn de nutsbedrijven gevraagd hun input te leveren. Het MJOP 2017 wordt in 2016 vastgesteld.

In 2015 zijn diverse beschoeiingen vervangen in de wijk Zwolle Zuid.

In 2012 is een sluitende keten m.b.t.
dierennoodhulp gerealiseerd.

De sluitende keten m.b.t. dierennoodhulp
borgen

In 2014 hebben we het dierenwelzijnsbeleid uitgevoerd. Daarbij hebben we specifieke aandacht geschonken aan de samenwerking tussen het dierenasiel en de dierenambulance.

Relaties met andere programma’s

Relaties zijn er met de programma’s 3, 4 en 6.