Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

De vernieuwde BOR visie is vastgesteld. Doel van de visie is een openbare ruimte te bieden die mensen graag gebruiken (‘people’), die plant en dier de ruimte geeft (‘planet’) en die ondernemers in Zwolle ondersteunt en op een kostenbewuste manier wordt onderhouden (‘profit’). Dat doen we toekomstbestendig, op maat en samen met de bewoners, ondernemers en andere partners in de stad.

Terugkijkend op 2015 zijn er op dit vlak de volgende resultaten te melden.

Duurzame en integrale projecten uit het MJOP (meer-jaren-opgave-plan)
We hebben het MJOP opgesteld. In het MJOP staan vervangings- en buitengewoon/groot onderhoud alsook projecten. Zo combineren we (onderhouds) werkzaamheden, die we bovendien koppelen aan andere opgaven. Voor de klimaatopgave staan de hittestresskaart en de waterkaart in het MJOP.

Het MJOP heeft project Oude Veerweg opgeleverd. Aan de Oude Veerweg wordt ernstige waterhinder opgelost in combinatie met werkzaamheden aan het voetpad en het openbare groen. De voorbereidingen zijn getroffen in 2015, het wordt begin 2016 uitgevoerd. Dit is een voorbeeld waarbij we door een combinatie van maatregelen onderhoudswerkzaamheden combineren en klimaat adaptief beheren.

Ook is het Van Nahuijsplein aangepakt. Daar is asfalt vervangen door elementen en tegelijkertijd - samen met omwonenden - veel aandacht besteed aan openbaar groen en parkeren. Een mooi voorbeeld van combineren van ontwikkeling en beheer met aandacht voor omgevingskwaliteit en toekomstbestendigheid.

Gegevensbeheer ondersteunt het reguliere jaarlijkse en het integrale meerjarenbeheer van de openbare ruimte. In 2015 is het beheersysteem Obsurv geïmplementeerd. Door de koppeling met de geografische kaart van Zwolle en het actueel houden van de gegevens, zijn de integrale beheerkansen goed inzichtelijk gemaakt in een gebruikersvriendelijk MJOP.

Participatieprojecten
Al meerdere jaren regelen de Holtenbroekers het opruimen van het drijfvuil uit de uiterwaarden van het Zwarte water. Dit om de schaapskudde veilig te laten grazen. In 2015 heeft een aantal Stadshagenaren aangegeven te willen helpen, het is immers ook ‘hun’ kudde. Voorjaar 2016 zijn ze hiervoor uitgenodigd door “Holtenbroek”. De schaapskudde is ook ingezet op braakliggende terreinen in Stadshagen. Verder heeft in Stadshagen de Wijkstichting met het plan Vitamine G een start gemaakt om de wijk te vergroenen. Vanuit Zwolle Zuid is een groep vrijwilligers bezig met het plan om in 5 jaar de grote Bereklauw uit te roeien. De grote Bereklauw is een gevaarlijke plant die bij aanraking brandwonden geeft.

Vanuit de wijkdialogen in het voorjaar is in Berkum een pilot gestart. We zijn in gesprek met de wijkvereniging Berkum om een pilot uit te voeren waarbij de bewoners aan het stuur zitten bij het stellen van de prioriteiten in het beheer van de openbare ruimte.

De samenwerking met Travers, sociaal wijkteam en gemeente heeft geresulteerd in het naar werk begeleiden van inwoners zonder (betaald) werk. (Bijvoorbeeld het gebied van regelen van het verkeer.)

Het project ‘Waar wacht je op’ wil van de vijf leegstaande brugwachtershuisjes een open en toegankelijke ontmoetingsplek maken.

De vrije school wilde hun schoolplein vergroenen en zocht daarvoor contact met de gemeente. De school heeft een deel van de aangrenzende openbare ruimte en het aangrenzende park geadopteerd. In 2016 zal dit resulteren in een groot groen, openbaar toegankelijk, schoolplein!

Samenwerkingsprojecten
Het beheer en onderhoud van al het stedelijk water is overgedragen aan het waterschap Groot Salland. Dit moet leiden tot efficiencywinst voor de burgers. Bovendien is het waterschap eenduidig de beheerder van het water.

Omdat we bewoners meer ruimte en verantwoordelijkheid willen geven bij het gebruik van de openbare ruimte rond hun woning zijn we in 2015 gestart met een pilot waarbij we bewoners toestaan eigen speeltoestellen die voldoen aan onze spelregels in de openbare ruimte te plaatsen. We zijn hierop aangesproken door de landelijke inspectie, omdat de betreffende toestellen net als de toestellen op officiële speelplekken gecertificeerd zouden moeten zijn. We zijn samen met andere gemeenten in gesprek met het ministerie om de regelgeving aan te passen.

Daarnaast zijn er in 2015 drie stormen geweest die veel schade hebben veroorzaakt, (€ 450.000). Met name de storm in juli, met al het blad aan de bomen heeft veel schade veroorzaakt. Een deel van de kosten hebben we kunnen opvangen door prioriteiten te stellen en investeringen in het kader van het MJOP door te schuiven naar 2016.

NV ROVA
De verbonden partij NV ROVA waar de gemeente Zwolle aandeelhouder van is, voert voor ons de inzameling van huishoudelijk afval uit (wettelijke taak). Daarnaast voert ROVA diverse taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. In de verplichte paragraaf 3: Verbonden Partijen is nadere informatie te vinden over het aandeelhouderschap in NV ROVA.

Relevante kaderstellende nota’s

Voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn er meerdere plannen, visies en verordeningen. Plannen gericht op één aspect van de openbare ruimte als gladheidbestrijding of openbare verlichting. En plannen gericht op een bepaald gebied, zoals Westerveld of het manifestatieveld in Park de Wezenlanden.

De belangrijkste plannen zijn:

  • Visie op het beheer van de openbare ruimte d.d. 2015
  • Bomenverordening 2013, inclusief Groene Kaart
  • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) 2012
  • Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2012 – 2016
  • Gemeentelijk Riolerings Plan 2011 – 2015
  • Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad (van 2005, in 2010 geactualiseerd voor de woonstraten)
  • Grasbeheer 2008 – 2017
  • Marktverordening 2005 (wordt geactualiseerd)
  • De kadernota onderhoud wegen d.d. 2005
  • De BOR gids d.d.  2005.