Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

12.359

618

12.389

588

12.243

686

146

98

244

Reservemutaties

0

75

0

75

0

96

0

21

21

Gerealiseerd resultaat

12.359

694

12.389

664

12.243

782

146

119

265

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

APV openbare orde

-70

33

-38

0

0

-38

Veiligheid

13

13

0

0

13

Dierenasiel

0

0

Integrale veiligheid

193

83

276

0

21

297

Gebruiksvergunning

12

-18

-6

0

0

-6

Totaal

146

98

244

21

265

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Integrale veiligheid

297

I/D

De Veiligheidsregio laat ook dit jaar een voordeel zien op haar exploitatie. Hierdoor wordt de bijdrage van de gemeenten lager. Momenteel is de Veiligheidsregio bezig om in beeld te brengen welk deel van het voordeel structureel is.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

n.v.t.

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)