Jaarverslag 2015

Doelen

Tegen gaan van overlast, woninginbraken en hennepteelt

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We gaan overlast, woninginbraken en hennepteelt tegen en zorgen dat inwoners zich veilig voelen in onze wijken en buurten.

Streefdoel/indicator

  • Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 380 of minder.
  • Het aantal jaarlijkse opgerolde hennepkwekerijen is ieder geval gedaald van 25 in 2014 naar 20 in 2018.
  • Het aantal overlastmeldingen is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
  • De ervaren overlast is in 2018 ieder geval niet toegenomen ten opzichte van 2014.
  • Inwoners beoordelen hun veiligheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.
  • Inwoners beoordelen hun leefbaarheidsgevoel in 2018 met ieder geval een 7.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

583 woninginbraken in 2014
25 hennepkwekerijen in 2014
4.598 overlastmeldingen in 2014

≤533 woninginbraken in 2015
≤24 hennepkwekerijen in 2015
≤4.598 overlastmeldingen in 2015

432 woninginbraken in 2015
22 opgerolde hennepkwekerijen in 2015
4808 overlastmeldingen in 2015

1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015
7,2 rapportcijfer veiligheidsgevoel in 2015
7,5 rapportcijfer in leefbaarheid in 2015

≤ 1.6 schaalscore ervaren overlast in 2015*
≥ 7,2 rapportcijfer veiligheid in 2015*
≥ 7,5 rapportcijfer leefbaarheid in 2015*

Zoals aangegeven bekijken we dit op basis van de uitkomsten van het buurt-voor-buurt onderzoek in 2017.

bron:
politie Oost-NL (2015) ‘Update Gebiedsscan 2014 Zwolle’ en Gemeente Zwolle (2015) ‘Buurt-voor-Buurt onderzoek’

*dit bekijken we op basis van het buurt-voor-buurt onderzoek in 2017

bron: politie Oost-NL

Behouden van het veiligheidsniveau bij evenementen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We behouden het veiligheidsniveau bij evenementen

Streefdoel/indicator

90% of meer van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Meer dan 90% van de evenementen verloopt zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

≥90% evenementen zonder noemenswaardige ordeverstoringen, waarbij organisatoren zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen om dit te realiseren.

De evenementen zijn verlopen zonder noemenswaardige ordeverstoringen.

De veiligheid tijdens voetbalwedstrijden borgen we met substantiële politie-inzet.

(bron: oordeel professionals)

We hebben inzichtelijk of we de veiligheid kunnen waarborgen met minder politie-inzet

Uit onze verkenning bleek dat we de politiecapaciteit evenwichtig inzetten. Wel zagen we kans om deze bij sommige wedstrijden nog efficiënter in te zetten. Dit voeren we door in 2016. We blijven ook de landelijke pilots hierover volgen en bekijken of deze aanleiding geven tot bijstelling van onze aanpak.

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We stellen inwoners, ondernemers en organisaties in staat om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgen dat we deze niet overnemen.

Streefdoel/indicator

Inwoners, ondernemers en organisaties nemen hun eigen verantwoordelijkheid en zijn daarin zo nodig door ons gefaciliteerd.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

We faciliteren burgers en ondernemers in hun eigen verantwoordelijkheid binnen een aantal veiligheidsthema’s. Denk aan bedrijventerreinen of woninginbraken.

We weten onze ontwikkelkansen in het faciliteren van de eigen verantwoordelijkheid en zijn indien mogelijk begonnen met het aanboren van deze kansen.

We faciliteerden actief burgerschap in veiligheid in de aanpak van woninginbraken, veilig ondernemen, het tegengaan van OMG’s in horecagelegenheden en de voorbereiding op noodsituaties. Een verkenning van aanvullende mogelijkheden doen we in 2016.

We voorkomen dat inwoners radicaliseren, hebben zicht op diegene die dat wel doen en grijpen indien nodig in

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We voorkomen zover mogelijk dat onze inwoners radicaliseren, hebben zicht op diegene die dit wel doen en grijpen in wanneer nodig.

Streefdoel/indicator

Uitreizigers en terugkeerders uit jihadistische strijdgebieden hebben we in beeld en daarop geïntervenieerd.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De aanpak tegen radicalisering is in ontwikkeling.

De aanpak is doorontwikkeld naar integrale, preventieve activiteiten en maatregelen.

We werkten aan bewustwording, deskundigheidsbevordering en het opzetten van samenwerkingsstructuren om signalen te herkennen, te duiden en daarop te interveniëren. Verder formeerden we een integraal kernteam die in 2016 de aanpak verder uitbouwt.

We doorbreken de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’S

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We doorbreken de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van OMG’S.

Streefdoel/indicator

Er zijn geen grote groepen OMG’s zichtbaar aanwezig tijdens evenementen en de horeca.

OMG’s veroorzaken geen overlast.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De problematiek rondom OMG”s is beperkt en beheersbaar.

De problematiek rondom OMG's blijft beperkt en beheersbaar.

We hielden de overlast en criminaliteit van OMG’s zo beperkt mogelijk, sloten een illegaal clubhuis en faciliteerden horecagelegenheden om overlast van OMG’s te weren.

We kennen de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We kennen de effectiviteit van onze veiligheidsinstrumenten en –bevoegdheden.

Streefdoel/indicator

We hebben inzichtelijk wat de effectiviteit is van onze veiligheidsinstrumenten.

Nulsituatie

Norm voor 2015

Wat isin 2015 gerealiseerd

We kennen onze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden.

We zijn toegerust om op gewogen wijze veiligheidsinstrumenten en -bevoegdheden in te zetten.

We inventariseerden onze veiligheidsinstrumenten, keken naar de mogelijkheden hoe we deze konden inzetten en analyseerden hoe we die tot op heden toepasten.