Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

In 2015 gebeurde er veel op het gebied van veiligheid. Zo ontwikkelden we een nieuwe veiligheidsvisie. Dit resulteerde in een focus op andere thema’s en ambities. Nieuwe thema’s zijn bijvoorbeeld de aandacht voor radicalisering en outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Daarnaast vroeg de vluchtelingencrisis onze aandacht waarvoor we opvang organiseerden en verkenden we de mogelijkheden voor het tegengaan van vuurwerkoverlast. Verderop volgt hiervan een verdere toelichting.

Met het vaststellen van de visie bepaalde de raad ook nieuwe indicatoren om te monitoren. Deze staan centraal in deze verantwoording. Omdat de visie halverwege 2015 is vastgesteld ging ook vanaf die periode onze inzet daarna uit. De benoemde resultaten van de indicatoren gaan dus ook over die periode.

In de visie staan de volgende thema’s centraal:

 • Wijken en buurten (focus op illegale hennepteelt, woninginbraken en overlast)
 • Evenementen
 • Radicalisering
 • Eigen Verantwoordelijkheid
 • OMG’s
 • Veiligheidsinstrumenten

Thema’s die niet zijn geprioriteerd in de visie, maar wel veel van onze aandacht vroegen in 2015 zijn:

 • Vluchtelingenopvang
 • Vuurwerkoverlast

Hieronder volgt per thema een terugblik.

Wijken en buurten: illegale hennepteelt, woninginbraken en overlast

We zagen een positieve daling van het aantal opgerolde hennepkwekerijen van 25 in 2014 naar 22 in 2015. We gingen illegale hennepteelt tegen op basis van het bestuurlijke hennepconvent en uitvoeringsprotocol. Dit hield in dat de politie actief signalen van illegale hennepteelt onderzocht, we bestuurlijke en justitionele interventies integraal uitvoerden en het OM inzette op het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

We constateerden dat het aantal woninginbraken bleef afnemen van 538 in 2014 naar 432 in 2015. We voorkwamen woninginbraken door het blijven organiseren van preventieavonden, gebruik te maken van verschillende media en andere manieren van risicocommunicatie. Verder voerden we regie over de persoonsgebonden aanpak van woninginbrekers. Ook werkten we samen met de politie aan de start voor het invoeren van het Digitaal Opkopers Register (DOR): een registratie van de in- en verkoop van tweedehandsgoederen van handelen. Het doel hiervan is om heling tegen te gaan.

Het aantal overlastmeldingen steeg lichtelijk van 4.598 in 2014 naar 4.808 in 2015.Deze stijging komt vooral voort uit de toename van het aantal overlastmeldingen door geluidshinder (van 1302 naar 1440) en verwarde en/of overspannen personen (van 486 naar 641). De toename van het aantal overlastmeldingen door personen is overeenkomstig de landelijke trend. Eind 2015 installeerde het kabinet daarom het landelijk ‘Aanjaagteam verwarde personen’ om deze problematiek op te lossen. Naast deze ontwikkeling participeerden we in het regionale traject om een oplossing te vinden voor de opvang van personen met een ernstige psychiatrische aandoening. Tot slot gingen we overlast tegen door een persoonsgebonden aanpak van overlastgevende personen en groepen (waaronder jeugd), beheer te voeren over faciliteiten voor dak- en thuislozen en specifieke veiligheidsmaatregelen te treffen in de wijk, zoals in de aanpak van Holtenbroek III.

Evenementen
Naast onze gebruikelijke inspanningen dat evenementen zo veilig mogelijk verliepen, analyseerden we in 2015 ons vergunningsverleningsproces onder begeleiding van een extern adviesbureau. Dit mede naar aanleiding van het monstertruck evenementen in Haaksbergen eind 2014. Uit de analyse bleek dat we een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren om het proces en de inrichting daarvan te verbeteren. Denk daarbij verbeterpunten op het gebied van communicatie en deskundigheidsbevordering. We zijn begonnen met het doorvoeren van deze verbeteringen en zetten dan in 2016 verder voort.

Radicalisering

Het zoveel mogelijk tegengaan en voorkomen van radicalisering was voor ons een nieuw thema waarin we nog weinig ervaring hadden. We investeerden in de bewustwording en deskundigheidsbevordering om te leren hoe processen van radicalisering werken. Dit deden we door het volgen van expertise-meetings, trainingen en opleidingen, maar ook door deel te nemen aan landelijke intervisie-groepen tussen gemeenten. Daarnaast werkten we aan ons netwerk in de stad om signalen vroegtijdig te ontvangen. Om die signalen adequaat te duiden en indien nodig daarop te interveniëren, organiseerden we een structuur en aanpak met de nodige opschalingsmogelijkheden. Vanuit onze rol als centrumgemeente vervulden we daarin een voortrekkersrol in de regio. Tot slot formeerden we een integraal kernteam die de aanpak verder uitbouwt. Daarin zitten vertegenwoordigers van inkomensondersteuning, werk re-integratie en participatie, klantcontactcentrum en burgerzaken, wijkmanagent, sociale wijkteams, onderwijs, jeugd en veiligheid.

Eigen verantwoordelijkheid

Het thema eigen verantwoordelijkheid kwam in 2015 op verschillende manieren tot uitdrukking. Het stimuleren en faciliteren van eigen verantwoordelijkheid is een expliciet onderdeel van onze aanpak woninginbraken, evenementen en de voorbereiding op noodsituaties. Het zijn namelijk inwoners en ondernemers zelf die een grote bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van inbraken en organisatoren van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor een veilig verloop van een evenementen. Verder ondersteunden we inwoners in de voorbereiding op noodsituaties door hen regelmatig bewust te maken van risico’s en een handelingsperspectief aan te bieden wat zij zelf kunnen doen. Ook in de aanpak van OMG’s speelde de eigen verantwoordelijkheid een rol. We wezen horeca-ondernemers op het feit dat zij zelf doormiddel van huisregels overlast van OMG’s konden tegengaan en ondersteunden hen daarbij.

OMG’s

We beperkten overlast en criminaliteit waarbij we zoveel mogelijk aansloten bij landelijk beleid. We gingen zover mogelijk tegen dat leden zich misdroegen in de openbare ruimte, intimiderend aanwezig waren tijdens evenementen en zich konden vestigen met een clubhuis. Zo sloten we in 2015 een illegaal gevestigd clubhuis, omdat deze in strijd was met het bestemmingsplan. Ook riepen we horecagelegenheden op om specifieke huisregels op te stellen voor het tegengaan van overlast. Over het algemeen kenmerkt onze aanpak zich door integrale strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale maatregelen enerzijds en het voeren van gesprekken met OMG’s anderzijds.

Veiligheidsintrumenten

Op basis van het coalitie-akkoord maakten we een inventarisatie van onze veiligheidsinstrumenten en de inzet en toepassing daarvan in Zwolle. De huidige instrumenten kunnen de veiligheid voldoende waarborgen en bij de inzet ervan is er een adequate balans tussen effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit.

Vluchtelingenopvang
Ook in 2015 was vanwege de hoge toestroom van vluchtelingen de Diezehal van de IJsselhallen Zwolle weer in gebruik voor noodopvang. Van juli tot eind december 2015 vingen we daar 400 Syrische vluchtelingen op. Twee keer is de opvang voor een korte tijd uitgebreid tot 700 en 900 vluchtelingen.
De samenwerking in de klankbordgroep tussen bewoners, politie, COA, IJsselhallen Zwolle en de gemeente verliep positief. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.

Vuurwerkoverlast

Als gevolg van een motie voerden we in twee wijken een verkenning uit naar de ervaren vuurwerkoverlast en de mogelijkheden voor de aanpak daarvan. Het bleek dat bewoners met name overlast ervaarden van vuurwerk dat werd afgestoken buiten de toegestane afsteektijden. Tijdens bijeenkomsten met inwoners, professionals en raadsleden bleek de meest kansrijke manier om overlast tegen te gaan door de aanwezige sociale structuren en cohesie te benutten, de onderlinge sociale controle in de buurt te bevorderen en aan te sluiten bij bewonersinitiatieven.

Veiligheidsregio
Door deelname in de verbonden partij 'Veiligheidsregio IJsselland' wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk verplichting (2010) tot oprichting van een veiligheidsregio om de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren. Zij is belast met de uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet Veiligheidsregio's.

De veiligheidsregio IJsselland geeft als externe partner invulling aan het kennispunt Brandveiligheid binnen de RUD. De medewerkers van het kennispunt gaan voldoen aan de Wabo-kwaliteitscriteria. Veel aandacht is geschonken aan een goede informatie-uitwisseling tussen gemeenten en de RUD.

De laatste jaren is succesvol gewerkt aan zelfredzaamheid vanuit het programma ‘community safety’. In dit programma wordt het risicobewustzijn van de inwoners gestimuleerd, worden burgers gefaciliteerd om zelfredzaam te zijn, wordt aangesloten bij lokale situaties en beleving, etc. Het belang van
zelfredzaamheid voor, tijdens en na incidenten wordt steeds belangrijker. In de paragraaf Verbonden Partijen is nadere informatie te vinden over de Veiligheidsregio IJsselland. Daarnaast legt de Veiligheidsregio in haar jaarrekening, die ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd, uitgebreid verantwoording af over het afgelopen jaar.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Veiligheidsbeleid Zwolle 2011-2014
 • Kadernota Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio (in ontwikkeling)
 • Veiligheidsstrategie 2015-2018, opgesteld door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland (in ontwikkeling)
 • Integrale aanpak Huiselijk Geweld Regio IJsselland
 • Beleidsvisie Externe Veiligheid
 • Rampenplan en Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding