Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.734

752

4.400

1.677

4.373

1.745

28

68

95

Saldo van lasten en baten

0

0

0

0

0

777

0

777

777

Reservemutaties

150

74

736

871

777

863

-41

-8

-49

Gerealiseerd resultaat

2.884

826

5.136

2.548

5.150

3.384

-13

836

823

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Economisch beleid en progr.

4

-4

0

0

Relatiebeheer/Acquisitiebeleid

0

0

Marketing en promotie

21

21

-35

-8

-22

Evenementen

-1

-1

0

0

-1

Toeristisch beleid

-2

-5

-7

-6

0

-13

Economische deelnemingen

854

854

0

0

854

Aansluiting onderw/arbeidsmark

5

5

0

0

5

Totaal

28

844

872

-41

-8

823

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Economische deelnemingen

+854

I

N.a.v. de verkoop van Essent aan RWE is een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening aangehouden (in jargon: in escrow gestort). Hiervoor was een voorziening getroffen voor het Zwolse deel van de verkoopopbrengst. In 2012 is al een deel vrijgevallen. In 2015 is wederom een deel van de escrow vrijgevallen (+777).
Daarnaast hebben er hogere dividenduitkeringen (Enexis) en renteopbrengsten plaatsgevonden (+77).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Duurz. versterking Voorst

1.615

294

856

1.053

472

581

Stimuleren Zwolse economie

180

135

45

-50

95

Digitaal ondernemersloket

42

42

42

Quick scan IJsselhallen

12

12

12

Centrummarkten

24

24

24

Hanzelijn monitor

46

46

afgesloten

Kantorenmarkt economie

167

8

50

125

-9

134

Economische ontwikkelingen ZKN

360

125

325

160

160

Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk

69

2

afgesloten

Samenwerking Economie Regio

261

326

483

104

104

Herontwikkeling Weeshuisstraat

30

21

9

9

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

52

4

48

-103

151

200 jaar Koninkrijk

105

105

afgesloten

Transitieteam leegstand

50

31

19

19

Proces gebiedsontw. Spoorzone

27

16

11

11

2.858

935

2.074

1.652

321

1.331

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Duurz. versterking Voorst

294

Berap 2015-1

aanvullend krediet

Kantorenmarkt economie

8

Berap 2015-2

Prov. Aanpak leegstand kantoorpanden

Economische ontwikkelingen ZKN

125

Rb.11-5-2015

budget economische clusters

Samenwerking Economie Regio

326

BW 23-8-2011

doorwerking economische samenwerking

200 jaar Koninkrijk

150

Begroting '15

incidenteel nieuw beleid

200 jaar Koninkrijk

-45

Berap 2015-2

vrijval

Transitieteam leegstand

50

BW 21-4-2015

transitieteam leegstand

Proces gebiedsontw. Spoorzone

27

BW 9-6-2015

pilot org.gebiedsontw.

935

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk

69

Hanzelijnmonitor

0

200 jaar Koninkrijk

0

69

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Duurzame Versterking Voorst
Het project bevat een aantal maatregelen die van 2010 t/m 2016 worden uitgevoerd. Er wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt door aan te sluiten op de planningen van andere projecten. Hierdoor schuiven de termijnen iets op. Het is de bedoeling dat de afrekening met de provincie in 2016 zal plaats vinden.

Kantorenmarkt
Het project is hoofdzakelijk bestemd voor de aanpak van de kantorenleegstand.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)