Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Zwolle is nog steeds een krachtige stad in een economisch sterk presterende regio, zo blijkt uit laatste Toplocatie onderzoek van Elsevier/Bureau Louter uit 2015. Onze stad functioneert daarbij als motorblok voor de regionale economische ontwikkeling. Tegelijkertijd voegt de regio extra kwaliteit toe met een hoogwaardig klimaat om te wonen en te recreëren en met een arbeidsmoraal die landelijk hoog aangeschreven staat. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is monitoren, anticiperen en inspelen op kansrijke ontwikkelingen.

Het jaar 2015 stond landelijk in het teken van een economisch herstel. Ook in Zwolle heeft dat herstel ingezet. Liet 2014 nog een afname aan werkgelegenheid zien, 2015 was gelukkig weer een positief jaar: het aantal arbeidsplaatsen in Zwolle groeide tot boven de 90,000 en nam toe met 0,7%
De andere kant van de medaille is natuurlijk de werkloosheid. Volgens het CBS kwam de werkloosheid in Zwolle in 2015 uit op 7,0%. Helaas kunnen we niet nagaan of er sprake is van een stijging dan wel een daling. Sinds 2015 wordt namelijk gebruik gemaakt van een nieuwe methodiek, aansluitend bij uniforme regels van alle lidstaten van de Europese gemeenschap. Vergelijking met eerdere jaren is niet mogelijk.

Van groot belang voor een economisch herstel is in ieder geval dat de uitgangspositie van Zwolle goed is en blijft. De gemeente schept de juiste randvoorwaarden, zodat de mensen achter de bedrijven/instellingen gemakkelijker hun bedrijf in Zwolle kunnen vestigen dan wel het bestaande bedrijf in Zwolle sterker maken.

In 2015 is de groeibrief 'Economie Zwolle in perspectief' verschenen. Daarin worden binnen de verschillende economische thema's de aanknopingspunten genoemd die belangrijk zijn voor het inspringen op die kansrijke ontwikkelingen. Onderstaand worden voor 2015, niet uitputtend, de belangrijkste ‘resultaten’ van het inspringen op kansrijke ontwikkelingen genoemd.

Wat betreft bedrijfsruimte en acquisitie: meest in het oog springend en erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van Zwolle was de opening van Wehkamp op Hessenpoort. Naast het vernieuwende aspect betekende dit ook een forse toename aan arbeidsplaatsen in Zwolle.

Wat betreft detailhandel: in 2015 opende ook IKEA haar winkeldeuren. Voor de aantrekkelijkheid van Zwolle als winkelstad is dit een belangrijk moment. Een mogelijke indicatie dat het economisch herstel ook in Zwolle ingezet is, is het feit dat de winkelleegstand is afgenomen in Zwolle. De leegstand in Zwolle ligt beduidend onder het landelijk en provinciaal gemiddelde. Ook ligt Zwolle onder het gemiddelde van alle 100.000 plus gemeenten.

De gemeente heeft de randvoorwaarden geschapen voor een vernieuwende aanpak van het Broerenkwartier in de binnenstad. Met het aanstellen van een inspirator is veel gebeurd op maaiveldniveau: er is nauwelijks leegstand meer op het Eiland, er zijn evenementen in het Broerenkwartier gestart en er heeft een 'branding' van het Broerenkwartier plaatsgevonden.

De horecavisie is in 2015 geactualiseerd. Daar plukt de stad direct de vruchten van. Er zijn 15 horecabedrijven bij gekomen, waarvan bij een aantal sprake is van een mix functie bij een winkel. Ook de verruimde mogelijkheden voor kleinschalig hotel in de binnenstad wordt door de markt gewaardeerd. Er zijn reeds 2 initiatieven gerealiseerd. Er lopen gesprekken en aanvragen van nog meerdere partijen.

Met het beleidskader leisure wordt beoogd een inhaalslag te maken met het leisureaanbod in Zwolle. De beschikbaarheid van locaties blijkt een stimulans te zijn voor ondernemers. Zo zijn in 2015 3 sportscholen gefaciliteerd, 1 escaperoom, een waterskibaan en een family entertainmentcentrum.

Mijlpaal wat betreft de regionale samenwerking in 2015 was de realisatie van het gezamenlijk havenbedrijf van Kampen, Meppel en Zwolle: Port of Zwolle (zie ook paragraaf 3: Verbonden Partijen).

Uitdaging is om ook in 2016 als gemeente de juiste randvoorwaarden te scheppen voor bedrijven, instellingen en burgers opdat de economisch groei in 2016 wordt voortgezet.

Van economisch belang is ook de infrastructuur voor energie en drinkwater. Om die reden is Zwolle aandeelhouder van een aantal N.V.'s en B.V.'s. Het gaat daarbij om Enexis Holding NV (en de daarbij behorende overige Essent-opvolgers) en NV Vitens. Voor Zwolle is het van belang om invloed uit te kunnen oefenen op de uitvoering van een publiek belang, de dienstverlening en de tarieven. Daarnaast bieden deze deelnemingen een rendement.

Verder zijn wij actief binnen NV Wadinko (participatiemaatschappij ter stimulering van gezonde bedrijvigheid) en Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV en Zuiderzeehaven Beheer BV (ontwikkeling van 'natte kavels' in regionaal verband).

In paragraaf 3: Verbonden Partijen is een nadere toelichting per partij gegeven over 2015.

Relevante kaderstellende nota’s

 • Structuurplan Zwolle 2020
 • Kadernota bedrijventerreinen
 • Kadernota kantoren 2011-2020
 • Kadernota detailhandel 2012-2020
 • Innovatieagenda The Next Step: Coalition of the Willing in de Regio Zwolle
 • Horecavisie 2012-2017 Gastvrij en Vitaal
 • Nota evenementenbeleid
 • Beleidsnota hotels
 • Toeristisch offensief
 • Regionale werkgeversdienstverlening IJssel-Vecht (juni 2012)
 • Rapport Zwolle bij top van Nederlandse binnensteden
 • Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020
 • Beleidskader Commerciële Vrijetijdsvoorzieningen 2011-2025
 • Beleidsregel Bed & Breakfast 2011
 • Marketing en acquisitiestrategie werklocaties