Jaarverslag 2015

Doelen

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Streefdoel/indicator

MKB-vriendelijkste stad van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Zwolle is in 2013 uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste stad van Nederland. Zwolle staat in de top 3 van MKB-vriendelijkste gemeenten in Overijssel.

MKB-vriendelijkste stad van Nederland.

In 2015 niet onderzocht

Nulmeting Normenkader voor Bedrijven 2009: 6,9. Bij de éénmeting in 2013 is op zes van de tien normen voldoende gescoord (ten opzichte van vier voldoendes in 2009). Op de norm klanttevredenheid scoorde de gemeente een 7,3. Met de landelijke evaluatie van het instrument Normenkader/Bewijs van Goede Dienst staat de continuïteit van dit landelijke ‘keurmerk’ ter discussie. Zwolle heeft naar analogie van het burgerpanel een eigen alternatief ontworpen. Hierbij dienen de uitgevoerde metingen Normenkader als nulsituatie.

Klanttevredenheid 7,5

In 2015 waardeerde het Ondernemerspanel de dienstverlening van Zwolle gemiddeld met een 6,7. Kleinere (MKB) ondernemers weten onvoldoende waarvoor zij bij de gemeente terecht moeten/ kunnen

Door de cookiewet kan voor 2013 en 2014 geen relatie meer worden gelegd met de analyses van kwalitatief en kwantitatief gebruik van het digitale kanaal voor ondernemers in de voorgaande jaren. Met de nieuwe site en nieuwe presentatie van de digitale producten voor ondernemers is een nieuwe nulsituatie ontstaan.

Stijging gebruik digitale dienstverlening met 10% (nulsituatie is ingebruikname van nieuwe website medio 2014).

Nieuwbouw van kantoren op kantorenlocaties in Zwolle heeft sinds 2012 niet plaatsgevonden. Het leegstandspercentage Zwolse kantoren is circa 16%, gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op de totale kantorenvoorraad van ca. 800.000 m² bedraagt de kwantitatieve leegstand 132.000 m². Streven is om de leegstand in Zwolle onder het landelijk gemiddelde te krijgen.

De kantorenleegstand ligt in Zwolle op 18%. Ca. 2% boven het landelijke gemiddelde.

In 2013 is op de bedrijventerreinen Hessenpoort en Marslanden in totaal 6 hectare bedrijventerrein uitgegeven (onder andere Wehkamp.nl). Op drie inbreidingslocaties op Voorst heeft de markt in 2013 initiatief tot herontwikkeling genomen. Gelet op de procedures zal realisatie in 2014 en volgende jaren zijn.

De uitgifte van 3 hectare gemeentelijk bedrijventerrein.

Uitgifte Hessenpoort: 2,632 ha.
Marslanden Zuid 1,039 ha.
totaal 3,671 ha.

Werkstad voor eigen inwoners en regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werkstad voor eigen inwoners en regio.

Streefdoel/indicator

Jaarlijkse banengroei 0,5%-punt boven landelijk gemiddelde.

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

De verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar is in 2013 109% (109 banen voor 100 inwoners). De (negatieve) groei van de werkgelegenheid in 2013 was ten opzichte van 2012 -0,1%. Landelijk was de krimp -1,2%.

De werkgelegenheidsfunctie van Zwolle is in 2015: 105%. Jaarlijkse groei van werkgelegenheid 0,5%-punt boven landelijk niveau.

De verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners van 15 tot en met de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 108% (108 banen voor 100 inwoners).

De groei van de werkgelegenheid in 2015 was ten opzichte van 2014 0,7%
Landelijke cijfers nog niet bekend

Jaarlijkse groei van vestigingen gelijk aan landelijk gemiddelde.

De toename van het aantal vestigingen 2015 ten opzichte van 2014 was 3,9%. Landelijke cijfers nog niet bekend

In 2015 1.250 starters. Als aandeel van het aantal vestigingen: 13%.

Geen cijfers voor 2015 wel voor 2014.
In Zwolle zijn in 2014 1.338 bedrijven gestart. Het aantal starters is 12,2% van het totaal aantal ondernemingen (nationaal is die verhouding 11,4%).

De toename van het aantal vestigingen in 2013 ten opzichte van 2012 was 2,6%. Landelijk was de groei 1,8%. In Zwolle zijn in 2013 1.379 bedrijven gestart. Het aantal starters is 18,2% van het totaal aantal ondernemingen (nationaal is die verhouding 11,7%).

In maart 2012 is Polymer Science Park geopend. In 2013 participeerden 33 bedrijven in het PSP en werden 40 projecten uitgevoerd.Op 13 februari 2013 heeft Deltion College subsidie ontvangen voor de oprichting van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten.

Bedrijven en kennisinstellingen vormen een krachtig cluster Polymer Science Park Zwolle, dit blijkt uit: vijf à zes grote projecten binnen het cluster gedurende de periode tot 2015 (parallel uitgevoerd); 25 projecten (waarvan minimaal twintig MKB-projecten) in drie jaar tijd; in 2014 25 deelnemende partners (acht grote bedrijven, 13 MKB-bedrijven en vier onderwijsinstellingen).

Het Polymer Science Park is uitgegroeid tot een solide organisatie die in staat is om op allerlei vragen uit de markt en nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Het aantal leden is gegroeid naar 40. Honorering van het project Proeftuin Recycling – Future Proof Polymers was een belangrijke mijlpaal in 2015 voor de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven

In januari 2014 is het Health Innovation Park in Zwolle gestart.Eind 2013 zijn er 58 kansrijke initiatieven die meer of minder intensief worden ondersteund door het HIP.

Bedrijven, zorginstellingen en kennisinstellingen vormen een krachtig samenwerkingsverband, het Health Innovation Park. Het Health Innovation Park (HIP) is in 2015 dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de regio Zwolle. Dat blijkt uit de toename van het aantal leden van de coöperatieve vereniging conform de meerjarenbegroting van het HIP.

Resultaten nog niet bekend

In het JaarWerkPlan 2014 van Kennispoort Regio Zwolle staat dat Kennispoort zich richt op drie clusters, 30 events, 224 innovaties en 121 begeleidingstrajecten.

Voldoen aan JaarWerkPlan.

In 2015 zijn 322 innovaties begeleid, waarvan 277 hebben geleidt tot een begeleidingstraject. Kennispoort heeft 94 bijeenkomsten georganiseerd voor in totaal 4.359 deelnemers.

Deelname aan het cluster Logistiek in de Regio Zwolle. Mijlpaal in 2015 was de realisatie van het gezamenlijke havenbedrijf van Kampen, Meppel en Zwolle: Port of Zwolle.

In 2013 is er een Next Generation Access-netwerk (NGA) (open en toekomstvast breedbandnetwerk) voor alle bedrijven en huishoudens in de bebouwde kom beschikbaar.

De vraag naar bandbreedte neemt jaarlijks exponentieel toe (30-40%). De bandbreedte van het netwerk in Zwolle blijft toereikend voor het gebruik van huishoudens en bedrijven.

Investeringen van marktpartijen zijn bevorderd door de aanleg van een netwerk in Stadshagen en andere delen van de gemeente (binnen- en buitengebied) te faciliteren. Inwoners hebben het initiatief genomen tot oprichting van de stichting IJsselDelta Glasvezel Buitengebied. In overleg met de provincie Overijssel zijn voorbereidingen voor de vraagbundeling van breedbandbehoefte gestart.

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle: koop- en recreatiecentrum van de regio

Streefdoel/indicator

Zwolle in 2020 bij de top tien van meest gastvrije steden van Nederland

Nulsituatie

Norm van 2015

Wat is in 2015 gerealiseerd

Nulsituatie 2010 (op basis van vijfjaarlijks koopstromenonderzoek): ·Binding dagelijkse goederen: 96%; ·Binding niet-dagelijkse goederen: 80%; ·Toevloeiing dagelijkse goederen: 13%; ·Toevloeiing niet dagelijkse goederen: 49%.
20.000 m² winkeloppervlak op Voorsterpoort (woonboulevard).

Koopstromenonderzoek: de binding van consumenten aan Zwolle en de toevloeiing van consumenten naar Zwolle is absoluut en relatief groter geworden in 2015, vergeleken met 2010.

In 2015 is weer een koopstromenonderzoek geweest.

 • In de dagelijkse sector is ongeveer sprake van consolidatie. Het totale bestedingspotentieel (dus dat wat inwoners in totaal uitgeven in de dagelijkse sector) is ten opzichte van  2010 met 10 procent gestegen, door bevolkingsgroei in Zwolle en door landelijke ontwikkeling.
 • In de niet-dagelijkse sector is er sprake van omzetdaling, maar de afname is verhoudingsgewijs minder groot dan de gemiddelde landelijke daling van de consumentenbestedingen in de periode 2010-2015 in de niet-dagelijkse sector (zowel binding als toevloeiing zijn relatief gezien minder hard gedaald).
  Daarbij komt dat de afvloeiing naar andere aankoopplaatsen is gedaald, terwijl de afvloeiing naar internet is toegenomen. Zwolle ‘verliest’ dus minder omzet aan andere plaatsen maar ondervindt wel de gevolgen van de doorgroei van het online winkelen

Algemene conclusie is dat Zwolle het in vergelijking met andere gemeenten in de provincie Overijssel beter doet.

Realisatie van 20.000 m² nieuwe winkels op Voorsterpoort (in 2012: 0).

In 2015 geen nieuwe winkels op Voorsterpoort

Het aantal toeristische bezoekers aan Zwolle was in 2009: 1.245.000. In 2012 waren dat er 1.369.000. In 2013 waren dat er 1.220.000
Het aantal overnachtingen in hotels, B&B en campings was in 2009: 119.500 overnachtingen. In 2011 waren dat er: 138.778. In 2013 warden dat er 149.185

Aantal toeristische bezoekers aan Zwolle herstelt naar niveau 2012 met 1,3 miljoen bezoekers

Aantal overnachtingen 190.000.

Er zijn (nog) geen cijfers voor het jaar 2015. De meest recente zijn uit 2014.

 • In 2014 ontving Zwolle 1.168.000 bezoekers met in totaal 2.500.000 bezoeken.
 • In 2014 waren de bestedingen per persoon per bezoek 39 euro.
 • Het aantal overnachtingen in hotels, B&B en campings was was in 2014 172.125

Conclusie is dat het aantal overnachtingen nog steeds toeneemt. Het aantal toeristische bezoekers is in 2014 blijft achter bij de doelstelling.

Binnenstad 2010 - 2013:

 • Zwolle stond in 2010 op de 16e plaats van de 21 onderzochte steden in het onderzoek van de landelijke VVV naar de meest gastvrije steden van Nederland. In 2012 op plaats 7. In 2013 op plaats 9. Dit lijkt forse daling maar de scores liggen op enkele tienden bij elkaar.
 • In 2010: 1.337.000 toeristische bezoekers. In 2013: 1.220.000 toeristische bezoekers. Landelijke beeld: Zwolle doet het minder slecht doet dan gemiddeld in de regio.
 • In 2011 bedroeg het aantal passanten (bewoners en toeristische bezoekers) 12,3 miljoen. In 2013 10,4 miljoen. Landelijk beeld: Zwolle doet het beter dan het gemiddelde in de regio.
 • € 330 mln. detailhandelsomzet.

Binnenstad 2020:

 • bestendige positie in de top 10 van meest gastvrije steden van Nederland.
 • 5 miljoen toeristische bezoeken.
 • 14 miljoen passanten.
 • € 485 mln.detailhandelsomzet (prijspeil 2010).
 • leegstand binnenstad binnen de marges van het landelijk gemiddelde.
 • Winkelleegstand  2015 in heel Zwolle bedraagt  6,4% (vestigingen) en 4,9% (vloeroppervlakte). De winkelleegstand in Zwolle ligt hiermee duidelijk onder zowel het landelijk als het provinciaal niveau. Ook liggen de cijfers duidelijk onder het gemiddelde van de 100.000plus gemeenten.
 • er zijn geen recente cijfers/positie bekend wat betreft gastvrije steden

Zwolle Stadsmarketing 2010 - 2013:

 • Toeristisch imago 6,5 (La Group 2009). Volgende onderzoek is in 2014.
 • In 2010 toeristische bezoekers 1,3 miljoen. In 2013: 1,2 miljoen. Landelijke beeld waarbij Zwolle het minder slecht doet dan gemiddeld in de regio.
 • Promotionele mediawaarde in landelijke media 2010: € 1,1 miljoen. In 2013: € 8,1 miljoen

Zwolle Stadsmarketing 2015:

 • Toeristisch imago 6,7 - 7,1.
 • Toeristische bezoekers herstelt naar niveau 2012 met 1,3 miljoen bezoekers.
 • Binnen bestaande budget de stadsmarketing van op bezoekers gerichte marketing naar niveau van beslissers en speciale doelen zoals positie van Zwolle als studentenstad versterken.
 • Toeristisch imago in 2014 is volgens onderzoek van LaGroup 6.5 en ligt daarmee nog niet op de doelstelling van 2015