Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

In Zwolle hanteren we het uitgangspunt dat iedereen mee doet. Een groot deel van de inwoners van Zwolle redt zichzelf en beschikt over voldoende zelforganiserend vermogen als dit even niet lukt. Waar mensen dit niet kunnen, ondersteunen we ze om weer zelf te kunnen deelnemen en ondersteunen we langdurig (vangnetfunctie) als dat nodig is.
Het belangrijkste doel van het beleid binnen het begrotingsprogramma inwonersondersteuning is om alle inwoners, jong en oud, van '0 tot 100' de mogelijkheden te bieden om mee te doen. Daarmee bevorderen we, samen met maatschappelijke partners en werkgevers, (economische) zelfredzaamheid en participatie en zetten wij in op het voorkomen van sociaal isolement.

Verschillende voorzieningen kunnen daarbij ondersteunend zijn. Vanuit het programma Inwonersondersteuning ondersteunt de gemeente via voorzieningen op maat, datgene wat inwoners niet zelf op eigen kracht of met hulp van het eigen sociale netwerk kunnen realiseren. Denk aan maatschappelijk werk, de voorzieningen Wmo 2015 (waaronder dagbesteding en diensten aan huis), de (ambulante) jeugdzorg en de inzet vanuit het Participatiebudget. Veel van deze voorzieningen worden vanaf 1-1-2015 door de sociale wijkteams aan inwoners geboden. Zo dragen we zorg voor samenhangend pakket van ondersteuning en diensten die bijdragen om mensen weer mee te laten doen in de samenleving of die zorgen voor ondersteuning daar waar dat
niet vanzelf gaat.

Met ingang van 1-1-2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein ingegaan, waaronder de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het begrotingsprogramma inwonersondersteuning van het afgelopen jaar waren:

 • het uitvoering geven aan de nieuwe voorzieningen dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning als onderdeel van diensten in en aan huis. Ten aanzien van dagbesteding is in 2015 vorm gegeven aan het inrichten van een algemene voorziening. Voor individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is binnen diensten in en aan huis de omslag gemaakt van indicaties gebaseerd op uren naar resultaatgericht werken met trajectfinanciering. Het SWT heeft, deels samen met de aanbieders, gesprekken gevoerd met inwoners om te komen tot een ondersteuningsplan gebaseerd op resultaten.
 • in 2015 is veel aandacht besteed aan het proces rondom de invoering van de nieuwe werkwijze Pgb's via de SVB. Dit betreft zowel de informatie richting de Pgb houder als richting de SVB om ervoor te zorgen dan Pgb's tijdig voor inwoners beschikbaar waren.
 • in 2015 is de GGD IJsselland benoemd als toezichthouder Wmo.
 • het Regionaal Werkbedrijf voor de Regio Zwolle is opgericht en de gemeenten in de regio Zwolle geven invulling aan het behalen van de doelstellingen uit het Regionaal Sociaal Akkoord (extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt).
 • er is een 1.000 banenplan opgesteld om invulling te geven aan de Zwolse bijdrage in het realiseren van de opgave uit het Regionaal Sociaal akkoord.
 • de verbonden partij gemeenschappelijke regeling Wezo is opgeheven en de aandelen van Wezo NV zijn overgedragen aan de gemeente Zwolle. Hiermee kan de gemeente beter sturen op de uitvoering van Wezo en gebruik van de expertise. Zie voor nadere informatie de paragraaf Verbonden partijen.
  De krachtenbundeling van Wezo/gemeente biedt hiermee de ruimte om de uitvoering van de Participatiewet,  samen met werkgevers in een netwerk voor de inclusieve arbeidsmarkt vorm te geven.
 • de sociale wijkteams zijn in positie gebracht om invulling te geven aan ondersteuning bij maatschappelijke participatie van Participatiewetcliënten die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 • In 2015 is uitvoering gegeven aan de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Hiertoe wordt in regionaal verband (IJsselland) samengewerkt. In 2015 stond het realiseren van een een zachte landing voorop: het bieden van zorgcontinuïteit aan kinderen en jongeren en hun ouders. In 2015 is is op zowel lokaal als regionaal invulling gegeven aan de ambities en uitgangspunten zoals verwoord in het be beleidsplan jeugdhulp. Het eerste jaar heeft met name in het teken gestaan van de transitie: het inrichten van processen en het inrichting van de lokale toegang tot Jeugdhulp. Een belangrijke nieuwe toegang voor jongeren en ouders is hierbij de SWT's geweest. Daarnaast is verbinding gelegd met de andere toegangen tot jeugdhulp, met name huisartsen en jeugdartsen. Met het onderwijs - een belangrijke vindplek en handelsomgeving van kinderen en jongeren is ingezet op het versterken van ondersteuningsstructuur op school, waaronder het uitbreiden van het schoolmaatschappelijk werk. Ook is ingezet op het opstellen van een gezamenlijke agenda voor de verbinding en samenhang tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Diverse preventie-activeiten zijn verbreed en aanvullend ingezet m jeugdhulp te voorkomen. Daarnaast is medio 2015 het innovatieproces Jeugdhulp gestart, in partnerschap met de stad. Regionaal is er intensief samengewerkt met de 10 regiogemeenten om de gemeentelijke verantwoordelijkheden vorm te geven en gezamenlijk te werken aan het bereiken van beoogde transformatie. Ten behoeve van de regionaal ingekochte jeugdhulp is de BedrijfsvoeringOrganisatie IJsselland eind 2014 opgericht (zie ook paragraaf 3: Verbonden Partijen).

Relevante kaderstellende nota’s
Algemeen

 • Visie Sociaal Domein ‘Werken vanuit vertrouwen’ (raadsbesluit 2012)
 • Uitvoeringsprogramma sociale wijkteams (raadsbesluit 30 juni 2014)

Jeugd

 • De toekomst van Zwolle, nota jeugdbeleid (december 2012)
 • Beleidsplan jeugdhulp 2015-2016 (wordt medio november 2014 aan de raad aangeboden ter besluitvorming)

Maatschappelijke ondersteuning

 • Beleidsplan Wmo 2015-2018 (wordt medio november 2014 aan de raad aangeboden ter besluitvorming)
 • Kadernota Dagbesteding ‘Ondersteuning van kwetsbare inwoners met dagbesteding en bijzonder werk’ (raadsbesluit 14 oktober 2013)
 • Uitvoeringsprogramma dagbesteding 'Verbonden met de samenleving' (raadsbesluit 30 juni 2014)
 • Kadernota Diensten in en aan huis "Langer zelfstandig leven en opgroeien" (raadsbesluit 14 oktober 2013)
 • UItvoeringsprogramma Diensten in en aan huis, Huishoudelijke hulp en  Individuele begeleiding (raadsbesluit 30 juni 2014)

Participatie

 • Kadernota Participatiewet ‘Meedoen mogelijk maken’.
 • Kadernota Dagbesteding ‘Ondersteuning van kwetsbare inwoners met dagbesteding en bijzonder werk’.
 • Beslisnota college, informatienota raad ‘Besteding budget maatschappelijke participatie over de periode 2013-2015 (mei 2013).
 • Uitvoeringsprogramma participatiewet 'Meedoen mogelijk maken'
 • Uitvoeringsprogramma dagbesteding 'Verbonden met de samenleving'
 • Sociaal Akkoord IJssel-Vecht, Werkprogramma Sociaal Akkoord IJssel-Vecht
 • Notitie Regionaal Werkbedrijf
 • Implementatieplan Stekker4
 • Regionale Werkgeversdienstverlening