Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

5.183

299.866

3.978

307.779

2.721

308.880

1.257

1.102

2.358

Reservemutaties

5.769

5.814

18.622

21.477

18.810

25.928

-189

4.452

4.263

Gerealiseerd resultaat

10.952

305.680

22.600

329.255

21.532

334.809

1.068

5.553

6.622

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Uitkering gemeentefonds

471

471

0

0

471

Reserve verrekeningen

-189

4.452

4.263

Uitvoering wet W.O.Z.

11

1

12

0

0

12

Bel.OZB,precario, toeristenbel

610

610

0

0

610

Invordering

-7

-7

0

0

-7

Overige dekkingmiddelen

12

12

0

0

12

Deelnemingen algemeen

0

0

Overige financiering

-1

124

123

0

0

123

Renteverrekening reserves

0

0

Stelposten

844

-115

729

0

0

729

Onvoorziene uitgaven inc./str

410

410

0

0

410

Geldlening.vm Zandhove-Sophia

0

0

Totaal

1.257

1.102

2.358

-189

4.452

6.622

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Uitkering gemeentefonds

+471

I

Het voordeel heeft voor € 268.000 betrekking op de uitkering brede impuls combinatiefuncties. De lasten zijn onder programma sport meegenomen., Het overige verschil is het gevolg van actuele gegevens inzake de verdeelsystematiek van het gemeentefonds,

Reserve verrekeningen

+4.263

I

Voor € 5,3 mln. betreft het een onttrekking aan de algemene concernreserve (onderdeel weerstandsvermogen vastgoed) ter dekking van het nadelig resultaat op vastgoed. Het overige verschil betreft voor € 0,5 mln. aan verrekeningen met de reserve incidentele bestedingen, vanwege niet benodigde gelden voor verhuurde panden. Deze middelen blijven beschikbaar voor 2016 e.v. Daarnaast heeft de geraamde vrijval aan middelen uit de reserve stadsuitleg € 0,3 mln. en de reserve parkeren ad € 247.000 niet in 2015 plaatsgevonden. Deze worden in 2016 ten gunste van de algemene middelen gebracht.

Bel.OZB, precario, toeristenbelasting

+610

I/D

De OZB laat een voordeel zien. Dit voordeel bestaat voor een deel uit doorwerking 2014 en uit een voordeel ontstaan over 2015. Dit voordeel is relatief hoog omdat de begroting 2015 niet is aangepast n.a.v. het positieve resultaat over 2014. Hierdoor ontstaat er dus een stapeling van voordelen. Het voordeel bij woningen dat is ontstaan door tariefsberekening (125.000) is in 2016 verrekend waardoor de tarieven bij woningen lager zijn vastgesteld.

Stelposten

+729

I

Voor € 230.000 betreft het een vrijval van middelen vanuit de stelpost toezicht en handhaving. Voor € 320.000 heeft voordeel betrekking op de post surplus bedrijfsvoeringsbezuinigingen, deze post wordt ingezet voor dekking van de bedrijfsvoeringsresultaten (zie programma bestuur). Het restant betreft overige mee- en tegenvallers.

Onvoorziene uitgaven incidenteel/structureel

+410

I

Het beroep op de post onvoorzien (begroot € 500.000) is beperkt gebleven tot € 90.500 (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.7).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

n.v.t.

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)