Jaarverslag 2015

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 14-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 14-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

54.242

52.020

61.708

58.555

33.569

32.864

28.139

-25.691

2.448

Reservemutaties

361

2.287

372

3.148

11.420

6.422

-11.047

3.275

-7.773

Gerealiseerd resultaat

54.602

54.306

62.080

61.702

44.988

39.286

17.092

-22.416

-5.324

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Strat.bezit NNIEGG

-329

453

124

0

-124

Voorbereidingsprojecten

51.413

-54.893

-3.479

0

-70

-3.549

Herstructureringsprojecten

-5.760

5.760

0

0

Woningbouwprojecten

-13.911

13.929

18

-18

0

Werkgelegenheidsprojecten

-3.559

3.674

115

-9

-106

Particuliere grondexploitaties

-450

455

5

-5

0

Af te sluiten projecten

703

4.962

5.665

-11.051

3.611

-1.775

Verhuurde grond eindbeheer

-89

-10

-98

98

0

Erfpacht

83

-21

62

-62

0

Opstalrecht

36

37

0

-37

Totaal

28.139

-25.691

2.448

-11.047

3.275

-5.324

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Strategisch bezit NNIEGG

124

I

Resultante van minder inkomsten o.a. als gevolg van een BTW correctie en lagere beheerskosten

Verhuurde gronden

-98

I

Hoofdzakelijk veroorzaakt door meer bestede uren aan de verhuurde gronden

Erfpacht
Voorbereidingsprojecten

Af te sluiten projecten

62
- 3.549

5.324

I
I

I

Hoofdzakelijk veroorzaakt door minder bestede uren aan erfpachten
Betreft storting in de Algemene Voorziening Vastgoed t.l.v. de Algemene Reserve Vastgoed
Betreft storting in de Algemene Reserve Vastgoed t.l.v. de Algemene Concern Reserve

49

1775

i

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

De reservestortingen (=lasten) betroffen

bijdrage in de reserve Stadsuitleg

48

Storting in de reserve Voorsterpoort

5.720

Storting in de Algemene Reserve Vastgoed tlv Concern Reserve

5.324

winstafdrachten Erfpachten en verhuurde gronden eindbeheer

336

Minus correctie winstnemingen voorgaande jaren

-9

Totaal

11.419

De reserveonttrekkingen (=baten) betroffen

Bijdrage aan de Grex Voorsterpoort

152

Bijdrage aan tekort Recht van Opstal

44

Storting in Algemene Voorziening Vastgoed tlv ARV

3.549

Exploitatieresultaat NNIEGG

2.113

Storting in reserve parkeren

629

Correctie verliesnemingen voorgaande jaren

-65

Totaal

6.422

Analyse op baten- en lastenniveau

Op baten- en lastenniveau wijken de rekeningen en begroting niet af. Het saldo van de lasten ( grondaankopen, kosten bouwrijpmaken, rente etc.), baten ( grondverkopen, subsidies, bijdragen etc.) en mutaties in reserves en voorzieningen ( o.a. winstnemingen) wordt bij c.q. afgeschreven op de boekwaarden van de exploitaties. Een afwijking aan de kostenkant betekent dus automatisch ook een afwijking aan de opbrengstenkant.

De begroting is geactualiseerd op basis van de MPV jaarschijf 2015 naar € 31.574 lasten en € 23.338 baten. Hierop zijn in de loop van het jaar vier begrotingswijzigingen aan toe gevoegd tot een bedrag van € 39.331 lasten en € 31.095 baten

Analyse op de diverse producten is niet mogelijk, omdat in de loop van het jaar projecten verschuiven van bijvoorbeeld het product voorbereidingsprojecten naar uitvoeringsprojecten, waardoor de begroting en rekening niet vergelijkbaar zijn. Daarom is de begroting op totaalniveau opgenomen. Om meer inzicht te geven in de afwijkingen worden in het totaaloverzicht projecten uitgaven, inkomsten en de boekwaarde per project in beeld gebracht

Projecten

Boekw. 1-1-2015

Jaarschijf MPV vermeer- deringen

Jaarschijf MPV vermin- deringen

Verwachte boekwaarde

Vermeer- deringen

Rekening 2015 Vermin- deringen

Boekw. 31-12-2015

Verschil boekw. T.o.v. MP

Winst- nem- ingen 2015

Woningbouwprojecten

19

Stadshagen 1 & 2

22.945

14.646

2.768

34.823

5.769

10.090

18.624

-16.199

67

Oude Mars

6.416

1.352

678

7.090

398

1.001

5.813

-1.277

119

Schaepman/Kraenbolwerk

-2.467

3.541

0

1.074

529

172

-2.110

-3.184

129

Bagijneweide

-5

475

0

470

537

1.202

-670

-1.140

133

Stinspoort

1.837

566

1.394

1.009

650

1.426

1.061

52

281

Wijthmen, fase 1

-72

-51

275

-398

59

2

-15

383

subtotaal

28.654

20.529

5.115

44.068

7.942

13.893

22.703

-21.365

0

Werkgelegenheidsprojecten

11

Marslanden Zuid

-527

217

297

-607

52

75

-550

57

21

Hessenpoort 1 & 2

47.334

5.790

3.466

49.658

3.623

456

50.501

843

subtotaal

46.807

6.007

3.763

49.051

3.675

531

49.951

900

0

Herstructureringsprojecten

269

Vrolijkheid II, herontwikkeling

1.491

104

635

960

56

1.547

587

283

Langenholterweg

206

835

578

463

102

308

-155

313

Geert Grootestraat

17

825

678

164

5

22

-142

502

Kamperpoort

3.188

1.809

4.837

160

593

5.760

-1.979

-2.139

subtotaal

4.902

3.573

6.728

1.747

756

5.760

-102

-1.849

0

Particuliere grondexploitaties

123

Forelkolk

79

224

191

113

4

83

-30

245

ABN-AMRO Prinsenpoort

196

319

451

64

212

455

-47

-111

247

Campus

-641

-6

0

-648

-19

-660

-12

subtotaal

-366

537

642

-471

197

455

-624

-153

0

Binnenkort af te sluiten exploitaties

55

Deltion

2

2

-2

0

-2

51

Beter met Bos

-50

-50

-50

0

50

57

Voorsterpoort

-5.537

-54

86

-5.677

5.689

152

5.829

-152

59

Noordeiland

-758

209

-549

848

1.569

-1.479

-930

87

Holtenbroek Händellaan

9

9

9

0

-9

135

Westenholte Stins

8

25

27

6

4

12

6

285

Pallandtmarke

0

0

15

-15

-15

15

287

Wijthmenerplas, marktselectie

142

142

97

239

0

-142

315

Zwolle Zuid restant

252

26

479

-201

37

720

-431

-230

317

Marslanden G

201

68

179

90

15

216

126

319

Oosterenk restant

44

17

61

93

967

-830

-891

321

Bos & Buitenplts.restant

521

521

22

543

22

323

Stadshagen I fase 1

18

10

28

10

28

0

209

Stadshagen vlek 12

0

0

1

1

1

325

Stadshagen vlek 1

5

10

15

4

9

-6

327

Kop Hanzeland

-137

-137

7

-144

-7

331

Rood voor Rood

-285

7

-278

-7

108

-400

-122

333

Wipstrikpark

14

14

1

1

-13

335

Hospice Wipstrikkerallee

7

7

102

263

-154

-161

subtotaal

-5.558

332

771

-5.997

6.914

3.888

-2.532

3.465

-96

Voorbereidingsprojecten

271

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

36

1

-35

337

Krasse Knarren

0

0

20

20

20

subtotaal

1

35

0

36

20

0

21

-15

0

Totaal boekwaarden

74.440

31.013

17.019

88.434

19.504

24.527

69.417

-19.017

-96

Af: Voorziening verliezen

-11.216

-11.216

-14.811

Netto boekwaarden

63.224

31.013

17.019

77.218

19.504

24.527

54.606

-19.017

-96

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)