Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

27.785

15.977

35.513

18.709

36.279

20.693

-766

1.984

1.219

Saldo van lasten en baten

0

0

0

84

0

84

0

0

0

Reservemutaties

830

1.990

1.292

2.317

2.108

2.142

-816

-175

-991

Gerealiseerd resultaat

28.614

17.967

36.805

21.110

38.387

22.918

-1.581

1.809

227

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Burgemeester en Wethouders

-268

408

140

-408

26

-242

Functionele commissies

26

26

0

0

26

Beeldvorming en samenwerking

-1

5

4

0

0

4

Voorlichting

4

4

0

0

4

Communicatieprojecten

10

10

0

0

10

Directie

-20

-20

0

0

-20

Kaders ontwikkelen en implem.

2

6

8

0

0

8

Beleidscyclus

58

58

-57

0

Onderst.bestuurlijk proces

821

821

-31

-340

451

Organisatie-ontwikkeling

45

43

88

-50

0

38

Saldi kostenplaatsen

-1.108

1.075

-33

-586

52

-567

Werken voor derden

-9

18

9

0

0

9

Kabinetszaken

14

14

0

0

14

Reisdocumenten

-107

128

20

0

0

20

Rijbewijzen/eigen verklaringen

14

-14

0

0

Naturalisatie

2

5

8

0

0

8

Verklaringen

25

-25

1

0

0

1

Burgerlijke stand

3

-62

-60

0

0

-60

Verkiezingen

-230

2

-228

228

0

Begravingen

-6

-168

-174

88

86

Info-centrum gemeente

0

0

Overige publ. dienstverlening

-1

-1

0

0

-1

Bouw

21

560

581

0

0

581

Geo-informatie

0

0

Kinderopvang

-61

4

-57

0

0

-57

Totaal

-766

1.984

1.219

-816

-175

227

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Burgemeester en Wethouders

-242

I

De pensioenpolissen van de wethouders zijn ondergebracht bij Loyalis. Ieder jaar stelt Loyalis actuariële berekeningen op. Deze in januari 2016 ontvangen berekeningen geven aan dat de pensioenpolissen niet toereikend zijn. De huidige lage rekenrente leidt ertoe dat extra middelen nodig zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In 2015 is een extra bedrag van bijna € 297.000 in de pensioenvoorziening gestort.
Van 2 ex-wethouders is het opgebouwde pensioen ontvangen (+408). Deze middelen zijn gedoteerd aan de reserve Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) (-408). Een wethouder heeft ervoor gekozen het kapitaal onder te brengen bij het ABP hetgeen een extra onttrekking aan de reserve tot gevolg had (+21). Overige kleine verschillen (+34).

Beleidscyclus

0

I

In 2015 zijn onderzoeken geïnitieerd inzake de toetreding van de gemeente Deventer tot de GGD en een onderzoek naar Asbest inzake huisvesting Stadskamer. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond (+28). Tevens zijn middelen voor lokale arbeidsvoorwaarden niet aangesproken (+29). Al deze middelen zijn gereserveerd (-57).

Ondersteuning bestuurlijk proces

+451

I

Het budget voor Duurzaamheid is in 2015 niet volledig benut (+96). Het restant van het budget wordt doorgeschoven via de reserve NUTW naar het jaar 2016.
Doordat het aantal procedures/adviezen van de stadsadvocaat en een aantal interne opdrachten (o.a. training en bijscholing doorgeschoven naar 2016) minder waren is het budget juridische bijstand slechts ten dele benut (+68).
Het implementatiebudget is in 2015 niet volledig benut (+599). Een deel van deze gereserveerde middelen wordt ingezet ter dekking van het nadeel op saldi kostenplaatsen (een onttrekking aan de reserve Nog uit te voeren werken ad € 325.000) Overige kleinere verschillen(+13).

Saldi Kostenplaatsen

-567

I

Via het product saldi kostenplaatsen wordt het bedrijfsresultaat verantwoord. Het resultaat bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op de afdelingen van de organisatie. Per saldo resteert een nadeel van € 567.000. Voor € 78.000 is in het resultaat een voordeel verwerkt omdat de te treffen voorziening voor vakantiegelden lager uitvalt. Het gecorrigeerde nadeel van € 645.000 wordt gedekt uit beschikbare bedrijfsvoeringposten, te weten: € 320.000 uit het geparkeerde voordeel vanwege een hogere bezuinigingsopbrengst op de bedrijfsvoering (zie stelposten onder programma financiering en algemene dekkingsmiddelen) en € 325.000 uit het implementatiebudget voor de bedrijfsvoering (zie product organisatieontwikkeling).

Burgerlijke stand

-60

I/D

Het aantal huwelijken is lager dan begroot. Daarnaast is er een verschuiving te zien naar huwelijken met een kleine ceremonie, hierdoor zijn de inkomsten lager. Ook landelijke cijfers laten een daling zien in het aantal huwelijken.

Bouw

581

I

Aan leges hebben wij in 2015 ruim € 300.000 extra aan inkomsten ontvangen. In vergelijking met 2014 zijn er extra inkomsten door voornamelijk meer vergunningen in de categorie boven de € 50.000 aan leges. Zo zijn er in 2015 17 vergunningen boven de € 50.000 aan leges afgegeven, die gezamenlijk 1,7 miljoen aan inkomsten hebben opgeleverd. In 2014 ging het om 10 vergunningen boven de € 50.000 aan leges, waarvoor 1 miljoen is binnengekomen.
Daarnaast is er een voordeel van circa € 250.000 aan de kostenkant. Dit voordeel komt door minder inzet bij toezicht, besparingen op de advisering op aanvragen en een verminderde inzet voor de behandeling van aanvraag. De afhandeling van grotere aanvragen kosten verhoudingsgewijs minder tijd, waardoor voor het afgeven van vergunningen minder personele inzet nodig was dan begroot.

Kinderopvang

-57

I/D

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra inzet van de GGD en eigen personeel. Het aantal mutaties en vergunningen blijven hoog. Hierdoor zijn de inkomsten ook iets hoger dan begroot.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2015

krediet

2015

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Bestuur

ICT projecten (MPI)

1.036

3.982

2.856

2.162

22

196

1.680

ICT projecten (MPI) afgesloten in 2015

afgesloten

Projecten Services

196

14

182

182

Het Nieuwe Werken

3.061

290

2.779

572

572

Herinrichting Stadhuis

6.252

250

6.002

720

1.043

4.239

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

37

40

5

72

-12

84

Veranderplannen

117

28

89

89

Stadhuis en Stadskantoor Duurzaamh.

540

12

528

528

Stadskantoor verv./upgrade installaties

1.370

1.370

0

0

Ambtenarentoertocht

3

3

0

6.357

10.567

7.317

9.607

730

1.412

7.201

Dienstverlening

Masterplan Kranenburg

380

19

361

-41

402

Uitbreiding Kranenburg

154

154

154

Restauratie Algemene begraafplaats

19

19

19

Chinese begraafplaats

538

362

176

-351

527

Wagenpark

522

152

319

355

355

1.613

152

700

1.065

-392

19

1.438

Projecten SSC t.b.v. Provincie en

gemeente Kampen

ICT-projecten

3.768

2.729

1.039

1.039

0

3.768

2.729

1.039

1.039

0

0

7.970

14.487

10.746

11.711

1.377

1.431

8.639

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

ICT projecten

1.862

Begroting 2015

MPI

ICT projecten

2.080

Berap 2015-2

aanvullingen MPI

aanvulling verkeersmanagement

40

2014

ketenmobiliteit prov.bijdr.

Het Nieuwe Werken

290

DT 16-9-2014

verbouw keuken stadhuis

Herinrichting Stadhuis

6.252

Rb. 15-6-2015

herinrichting stadhuis

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

40

BW 10-2-2015

themagroep Europa 2015

Ambtenarentoertocht

3

DT 28-5-2014

Wagenpark

152

Begroting 2015

vervangingsinvesteringen

Projecten SSC

3.768

14.487

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

ICT projecten

264

264

Verantwoording(alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

ICT Projecten (MPI):
Afgeronde projecten: per saldo € 42.990
De projecten Vastgoedmanagement, Pachtbeheer, Website & Intranet, Beheer panden, optimaliseren website, Verkeersmanagement en SSC uniformering data opslag zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Per saldo was er een overschot op de opgeleverde projecten van € 42.990 op een totaal investeringsvolume van bijna € 2,1 mln.

Doorlopende projecten: Saldo totaal € 1.6 mln.
Het lopende programma Digitalisering wordt jaarlijks verlengd. De projecten BGT BOR, Telefonie voor KCC, Dataverkeersplein, Geoogle, digitalisering Brondocumenten, CRM, Parkeerboetes, Bodeminformatiesysteem, Poort van Zwolle, Initiatiefrijk Zwolle (ict-deel) en uitfaseren Zizo zijn vertraagd t.o.v. de oorspronkelijke planning of nog niet gestart, maar zullen naar verwachting in 2016 gereed zijn.

Het Nieuwe Werken, Services en Herinrichting Stadhuis
De verbouwing van het Stadskantoor is afgerond en in gebruik genomen. Financieel staat er nog een saldo van € 572.000. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat € 250.000 t.l.v. de herinrichting van het Stadhuis dient te worden gebracht. Dus al met al een voordelig saldo van € 822.000. In 2016 zal de financiële afhandeling van het zgn. “Risicofonds” plaats vinden. De verwachting is dat het hier om een bedrag van ± € 80.000 gaat. Het restant wordt conform afspraak (raadsbesluit 15-6-2015) gebruikt voor de herinrichting van het Stadhuis.
De herinrichting van Stadhuis en de projecten Services zullen door de tijdelijke huisvesting van de Stadkamer op z’n vroegst pas in 2e helft van 2017 worden gestart.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)