Jaarverslag 2015

Vastgestelde begroting 2015

Begroting t/m raad 15-12-2015

Rekening 2015

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2015

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

1.988

0

1.990

0

1.857

15

133

15

149

Reservemutaties

0

0

0

0

21

0

-21

0

-21

Gerealiseerd resultaat

1.988

0

1.990

0

1.878

15

112

15

128

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Raad

96

96

-15

0

81

Rekenkamer

28

28

-6

0

22

Raadsgriffie

9

15

25

0

0

25

Totaal

133

15

149

-21

128

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2015

Product

afwijking

I/D

Analyse

Raad

+81

I/D

Voor de digitale verspreiding van raadsstukken is de raad overgestapt van Notubiz op Ibabs. Dit levert vooralsnog een forse besparing op ten opzichte van het gebruik van Notubiz (+72). Eens in de twee jaar heeft de raad de mogelijkheid om smartphones/tablets aan te schaffen/te vervangen. Om in 2016 dit daadwerkelijk te kunnen bewerkstelligen is hiervoor in 2015 een bedrag gereserveerd (-15).
Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (+24).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

n.v.t.

Specificatie nieuwe krediet:

Project

n.v.t.

Specificatie afgesloten krediet:

Project

n.v.t.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)