Jaarverslag 2015

Doelen

Optimale ondersteuning van de Gemeenteraad en de individuele raadsleden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Doelstellingen/maatschappelijke effecten
De gemeenteraad is naar buiten gericht, helder in processen en rolverdeling, kent goede persoonlijke verhoudingen, wil inhoudelijk scherpe debatten en is besluitvaardig en transparant over compromissen. Daarbij gelden de volgende principes:

  • de gemeenteraad stuurt aan de voorkant en controleert aan de achterkant
  • er is een heldere rolverdeling raad-college
  • de raad is integer en controleerbaar
  • er is een open kanaal raadsleden-ambtenaren
  • iedereen burger, bedrijf of instelling die wil, kan meedoen, open en laagdrempelig
  • er is sprake van een efficiënte en effectieve werkwijze

Doelstelling griffie
De griffie streeft naar optimale ondersteuning van de Gemeenteraad en de individuele raadsleden bij hun uitvoering van de taken op het gebied van Volksvertegenwoordiging, Vaststelling van kaders, Uitoefenen van controle.
Met optimaal bedoelen wij: klantgericht, tijdig, objectief en effectief, waarbij kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn.

Wat is er in 2015 gebeurd?

Regulier
Het jaar 2015 was het eerste volle jaar van de nieuwe raad na de verkiezingen van 19 maart 2014.
De raad en het college kwamen op stoom en dat was aan de hoeveelheid informatierondes, debatrondes en besluitvormingsrondes te merken:

Besluitvormingsrondes: 20
Info – debatrondes: 33

Debatronde onderwerpen: 54
Informatieronde onderwerpen: 20

De raad heeft in 2015 veelvuldig gebruik gemaakt van de tot haar beschikking staande instrumenten, zoals het stellen van mondelinge vragen tijdens de raadsvergaderingen, het stellen van schriftelijke vragen (art 45), het indienen van moties en amendementen:

Overzicht Moties, amendementen, artikel 45 vragen en mondelinge vragen

Aantallen 2010-2014

2010*

2011

2012

2013

2014 *

Totaal

Art. 45

42

60

44

48

53

247

Mondeling

26

34

33

32

52

177

Moties

65

95

100

83

118

461

Amendementen

29

43

39

25

38

174

*Verkiezingsjaar

Overzicht 2015

2015

Art. 45

50

Mondeling

52

Moties

149

Amendementen

18

Artikel 45 vragen

Jaar

Fractie

Onderwerp

2015

PvdA

5

VVD

6

ChristenUnie

3

D66

10

CDA

7

GroenLinks

7

Swollwacht

3

SP

9

Fractie Jurgens

0

Fractie Cetin

0

Totaal

50

Mondelinge vragen

Jaar

Fractie

Onderwerp

2015

PvdA

4

VVD

6

ChristenUnie

9

D66

11

CDA

7

GroenLinks

7

Swollwacht

0

SP

8

Fractie Jurgens

0

Fractie Cetin

0

Totaal

52

Moties

Jaar

Fractie

Onderwerp

2015

PvdA

13

VVD

20

ChristenUnie

19

D66

17

CDA

7

GroenLinks

27

Swollwacht

12

SP

32

Fractie Jurgens

0

Fractie Cetin

2

Totaal

149

Amendementen

Jaar

Fractie

Onderwerp

2015

PvdA

1

VVD

1

ChristenUnie

0

D66

1

CDA

2

GroenLinks

7

Swollwacht

1

SP

5

Fractie Jurgens

0

Fractie Cetin

0

Totaal

18

Ter ondersteuning van het raadswerk hebben er reguliere bijeenkomsten plaatsgevonden van de Agendacommissie, het Presidium en de Werkgeverscommissie.

Andere bijeenkomsten
Daarnaast heeft de raad in 2015 ook een flink aantal andere bijeenkomsten bij kunnen wonen. Behalve uitnodigingen vanuit de stad ging het hierbij o.a. om bijpraatsessies Sociaal Domein, waaronder een aantal bezoeken aan sociale wijkteams, bijeenkomsten in het kader van de leegstandsproblematiek in de binnenstad, een veiligheidsbijeenkomst in Holtenbroek, een bijpraatsessie Fysiek Domein, diverse wijkbijeenkomsten etc.

Toekomstige rol van de raad
In 2015 heeft de raad een start gemaakt, mede op basis van een raadsmotie, met het traject om de toekomstige rol van de raad te verkennen. Het PPN-symposium in het voorjaar en de raadsconferentie in het najaar waren daar aan gewijd. Er is een raadswerkgroep geformeerd, die dit onderwerp verder uitwerkt. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie onder meer in het kader van het programma “Initiatiefrijk Zwolle”.

Regionale samenwerking
In oktober 2015 is er een avondschool georganiseerd over het onderwerp Grip op regionale samenwerking, waarover een landelijke publicatie is verschenen, opgesteld door de Vereniging van Griffiers en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de auteurs van de publicatie heeft de avondschool verzorgd. Een raadswerkgroep pakt dit onderwerp nu verder op, waarbij begonnen wordt met de regionale samenwerking op gebied van Jeugdzorg en waarbij ook gekeken wordt hoe contact gelegd kan worden met andere gemeenteraden.

Integriteit
Begin 2015 is er een raadsbijeenkomst geweest over integriteit. De raadsleden zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van enkele casussen. Naar aanleiding hiervan is de gedragscode van de raad geactualiseerd.

Doorontwikkeling digitalisering
Met ingang van deze raadsperiode is de raad voor de digitale verspreiding van raadsstukken overgestapt van Notubiz op Ibabs. De overgang is redelijk geruisloos verlopen en in 2015 zijn steeds beetje voor beetje kleine verbeteringen doorgevoerd.
Omdat Ibabs organisatiebreed is ingevoerd levert het een forse bezuinigingsmogelijkheid op ten opzichte van het gebruik van Notubiz. De financiele voordelen hiervan zijn in deze jaarrekening verwerkt.

Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft in 2015 het onderzoek m.b.t. het Shared Service Center afgerond. De raad heeft de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overgenomen. Eind 2015 is gestart met een nieuw onderzoek. Onderwerp van onderzoek is de schulddienstverlening.
Landelijk is er een discussie gaande over de samenstelling van rekenkamers. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zich op het standpunt gesteld dat rekenkamers alleen nog maar uit externe leden mogen bestaan en dat er dus geen raadsleden meer in mogen zitten. Een aantal gemeenten is het daar niet mee eens, waaronder Zwolle. Om die reden is de Zwolse Rekenkamercommissie ook uit de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers gestapt. Het bestuur van deze vereniging heeft zich nl. achter het standpunt van de minister geschaard.

Zomercursus Politiek Actief
Voor mensen, die geïnteresseerd zijn in politiek en mogelijk politiek actief willen worden, is er in samenwerking met Prodemos een zomercursus georganiseerd. Veel raadsleden hebben hier ook een actieve bijdragen aan geleverd. De cursus was zeer succesvol en trok meer dan 100 deelnemers. In het najaar is deze cursus in eigen beheer nog een keer herhaald.